مجله معمار و مد امروز به بررسي معماري و مد در دوار تاريخي ايران زمين و نيز كشورهاي باستاني جهان مانند چين، مصر، روم و غيره پرداخته و به دو زبان فارسي و انگليسي انتشار مي يابد. این نشریه بعنوان نمادی از کشورمان ,